INFO LITBANG : KASENIAN PONTRANGAN DI CIMARAGAS

 

 

Pontrangan nyaéta kasenian nu aya di Kacamatan Cimaragas, Ciamis, Jawa Barat. Pontrangan, asal kecapna tina Pontrang nu mangrupa dadampar katuangan idangan jaman kapungkur nu aya di sabudeureun Cimaragas. Katompérnakeun, masarakat mikawanoh yén pontrangan mangrupa kasenian anu diigelan ku sababaraha urang dina raraga helaran atawa aleut-aleutan. Penari dina kasenian Pontrangan ieu katelah, Manusa Pontrang.

Di Cimaragas jaman kapungkur, pontrang nyaéta dadampar katuangan idangan pikeun susuguh ka sémah. Diantarana bubuahan, peuyeum, jrrd. Pontrang dijieun tina daun dahon, salah sahiji tatangkalan nu sok aya di walungan. Dianyam nuturkeun pola nu aya, nepi ka bener-bener bisa ngawadahan sabangsana idangan. Katompérnakeun, pontrang kasilih ku pakakas dapur tinu palastik nu leuwih awét. Hasilna, nonoman wewengkon Cimaragas beuki jauh tina kasadaran kana kakayaan budaya, hususna kana pakakas dapur nu kungsi kakoncara di jamanna.

Manusa Pontrang ieu ngigel bari dibungkus ku dadaunan nu dipaké nyieun Pontrang. Ti mimiti topi nepi ka pakéanana maké daun dahon téa. Ari Pontrangnamah tuluy dikongkorongkeun nu hasilna jadi siga taméng nu nutupan dadana. Sakilas persis jeung bebegig. Manusa Pontrang éta ngigel nuturkeun sora dog-dog nu ditakol ku grup séjén. Pontrangan ieu jadi mamanis dina helaran atawa aleut-aleutan dina raraga sukuran atawa upacara adat wewengkon Cimaragas.

Kasenian Pontrangan ieu boga pungsi pikeun ngawanohkeun ka masarakat, hususna ka para nonoman yén Pontrang téh baheula kacida ngoncrangna jeung teu bisa dipisahkeun dina urusan kulinér sapopoé masarakat. Harepanana, sangkan bisa ngaronjatkeun kasadaran jeung rasa reueus masarakat kana kaarifan lokal daérahna.

 

-Aziz Muslim-