Acara kedua dari tiga rangkaian Kandaga merupakan “Seminar & Pasanggiri Dokumentasi Budaya”. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2014 di kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang. Pasanggiri Dokumentasi Budaya ini ditunjukkan untuk siswa-siswi SMA/SMK sederajat se-Jawa Barat.

Kandaga Lises Unpad 2014

10346517_708287089263436_5829959117257197730_n

KANDAGA: SALAH SAHIJI MAHA KARYA MIWUJUD PAGELARAN NU NYOKO KANA NGAMUMULE BUDAYA SUNDA
—————————–

PAT (Pagelaran Akhir Taun) nyaéta salah sahiji program kagiatan ti Divisi Paméntasan Lises Unpad 2014. Jejer utama nu diangkat dina PAT ieu ngeunaan litbang (Penelitian jeung Pengembangan). Naha bet litbang? Kusabab litbang ngarupakeun salah sahiji widang organisasi anu ngabédakeun Lises Unpad jeung lingkung seni kamahasiswaan lianna. Ngaliwatan litbang, wadya balad Lises Unpad tiasa nalungtik jeung ngamekarkeun kasenian-kasenian Sunda, teu saukur praktek dina kesenianna wungkul (misalna: nari).

Sajalan jeung tujuan litbang, PAT ayeuna ngaharepkeun tiasa ngarojong masarakat pikeun ilubiung nalungtik jeung ngamekarkeun kesenian-kesenian Sunda. Salian ti jejer utama nu diangkat dina PAT, aya ogé téma nu diangkat dina acara ieu nyaéta Kandaga. Kandaga miboga harti nyaéta hiji kotak paranti ngawadahan perhiasan-perhiasan. Wadah éta nyilokakeun yén acara PAT reumbeuy ku budaya Sunda nu kudu dijaga ku urang babarengan. Janten, acara ieu mangrupikeun salah sahiji tempat pikeun mikawanoh, nyukcruk pangarti, jeung ngamekarkeun budaya Sunda di Jawa Barat supaya éta pusaka teu leungit.

Kandaga miboga sababaraha hiji runtuyan acara diantarana aya pasanggiri dokumentasi budaya dina wujud karya tulis tingkat SMA sa-Jawa Barat, Pasanggiri Pencak Silat tingkat SD sa-Bandung Raya, jeung pamentasan ti wadya balad lises.

Pamindo Basa: A. Rijal N

Editor: A.Muslim

—————————————————————————————————————————————-

KANDAGA: SEBUAH MAHA KARYA BERBENTUK PAGELARAN YANG BERORIENTASIKAN KEPADA PELESTARIAN BUDAYA SUNDA
——————————————

PAT (Pagelaran Akhir Tahun) merupakan salah satu program kerja Divisi Pementasan Lises Unpad 2014. Tema yang diusung dalam PAT kali ini mengenai penelitian dan pengembangan (litbang). Mengapa harus litbang? Hal tersebut disebabkan adanya peran litbang sebagai bidang organisasi yang membedakan Lises Unpad dengan lingkung seni kemahasiswaan yang lain. Melalui peran litbang, para anggota Lises Unpad dapat meneliti dan mengembangkan kesenian-kesenian Sunda, tidak sebatas hanya praktik dalam kegiatan seninya saja (misalnya:menari).

Sejalan dengan tujuan litbang, PAT kali ini mengharapkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan kesenian-kesenian Sunda. Selain dari tema litbang yang diangkat pada PAT, terdapat pula tema yang lain yaitu Kandaga. Kandaga memiliki arti yaitu suatu kotak yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam perhiasan. Kotak tersebut menyimbolkan bahwa acara PAT sarat dengan budaya Sunda yang perlu kita lestarikan bersama. Jadi, acara ini merupakan salah satu tempat untuk mengenalkan, mempelajari, dan mengembangkan budaya Sunda di Jawa Barat demi tercapainya tujuan tidak kehilangan pusaka/perhiasan yang dimaksud (baca:budaya).

Kandaga memiliki rangkaian konten acara seperti: Pasanggiri dokumentasi budaya dalam wujud karya tulis tingkat SMA se-Jawa Barat, pasanggi pencak silat tingkat SD se-Bandung Raya, dan ditutup dengan pagelaran dari para penari Lises Unpad.

Penerjemah Bahasa Indonesia: A.Muslim

Dokumentasi Budaya

Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Di setiap daerahnya terdapat beraneka ragam bahasa, kesenian, dan juga unsur-unsur kebudayaan lain yang khas. Contohnya Banten dengan kehidupan suku Baduy yang khas, Padang dengan tarian piringnya, Bali dengan upacara ngaben, dan masih banyak lagi.

Saking banyaknya, kadang kita sebagai bangsa Indonesia tidak melestarikan setiap budaya yang ada di daerah asal kita. Bahkan jika dilihat, banyak bangsa Indonesia (apalagi generasi muda) yang sama sekali tidak peduli dengan budaya yang kita punya dan lebih memilih budaya negara lain dengan alasan “tidak mau ketinggalan jaman” dan “budaya luar lebih keren”. Tidak heran mengapa terdapat banyak kasus tentang negara lain yang “mencuri” kebudayaan kita.

Selain kasus diatas, budaya kita pun bisa menghilang. Jika para generasi muda sudah tidak melirik pada suatu kebudayaan, ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa melestarikannya maka budaya tersebut hanya tinggal sebuah nama. Bahkan budaya tersebut akan hilang tidak berbekas. Sekarang sudah banyak pemuda yang tidak mengenal budaya daerahnya sendiri. Salah satu contohnya adalah hampir semua pemuda yang tinggal di Ciamis pasti mengenal Ondel-ondel yang berasal dari Jakarta, tapi tidak banyak yang mengenal tari Ronggeng Gunung yang berasal dari Ciamis sendiri.

Padahal kita bisa melestarikan suatu kebudayaan hanya dengan memperhatikannya. Meskipun hanya bisa mendengar namanya dan sekedar mengetahui saja, kita bisa menyelamatkan suatu budaya dari “kepunahannya”. Akan lebih baik jika kita mendokumentasikan budaya tersebut kedalam sebuah artikel, video, atau media lainnya. Selain kita bisa mempelajarinya melalui media tersebut setiap saat, kita bisa melestarikannya dengan mengenalkannya kepada orang lain.

Lises Unpad yang telah melakukan ekspedisi ke beberapa daerah di sekitar Jawa Barat untuk mendokumentasikan budaya setempat, mengajak adik-adik SMA/sederajat untuk melakukan hal yang sama. Pada acara KANDAGA yang diselenggarakan oleh Lises Unpad, terdapat Lomba Dokumentasi Budaya. Adik-adik diminta untuk melakukan dokumentasi budaya yang ada di masing-masing daerah asal. Dengan kegiatan ini, adik-adik bisa menyelamatkan banyak budaya Indonesia. Contoh Doumentasi Budaya yang telah dilakukan oleh Lises Unpad :

Untuk ketentuan Dokumentasi Budaya bisa didownload dengan cara meng-klik link dibawah ini:

Ketentuan Dokbud